FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 20:25, ngày 14 tháng 11 năm 2010NIZ (Thảo luận | đóng góp)‎ . . (11.209 byte) (+11.209)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung ‘{{Episode Infobox |episode_name = 5 to 9 |image = 614cuddy.jpg |director = Andrew Bernstein |writer = Thomas L. Moran |airdate = February 8, 2010 |episode_…’)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.