FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 20:35, ngày 14 tháng 11 năm 2010NIZ (Thảo luận | đóng góp)‎ . . (11.726 byte) (+11.726)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung ‘{{Episode Infobox | episode_name = The Choice | episode_no = 6.20 | airdate = May 3, 2010 | writer = David Hoselton | director = Juan J. Campanella | guest_…’)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.